rekvalifikace účetnictví

rekvalifikace ucetnictvi

rekvalifikace účetnictví v Praze

rekvalifikace ucetnictvi v Praze

rekvalifikace účetnictví Praha

rekvalifikace ucetnictvi Praha

kurz účetnictví

kurz ucetnictvi

kurz účetnictví v Praze

kurz ucetnictvi v Praze

kurz účetnictví Praha

kurz ucetnictvi Praha

rekvalifikační kurz účetnictví

rekvalifikacni kurz ucetnictvi

rekvalifikační kurz účetnictví v Praze

rekvalifikacni kurz ucetnictvi v Praze

rekvalifikační kurz účetnictví Praha

rekvalifikacni kurz ucetnictvi Praha

akreditovaný kurz účetnictví

akreditovany kurz ucetnictvi

akreditovaný kurz účetnictví v Praze

akreditovany kurz ucetnictvi v Praze

akreditovaný kurz účetnictví Praha

akreditovany kurz ucetnictvi Praha

akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví

akreditovany rekvalifikacni kurz ucetnictvi

akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví v Praze

akreditovany rekvalifikacni kurz ucetnictvi v Praze

akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví Praha

akreditovany rekvalifikacni kurz ucetnictvi Praha

Účetnictví (s využitím PC) 92 v. h. - přihlásit (kombinovaná forma) (momentálně nenabízíme)

Místo výuky

M. Horákové 640/101, Praha 6

Prezenční forma výuky

72 x 45 min

Termín

13. 01. 2018 - 17. 03. 2018

Časový průběh

Sobota a neděle od 8:00 do 12:50

Výuky na PC

20 x 45 min.

Termín

18. 01. 2018 - 25. 03. 2018

Časový průběh

Sobota a neděle od 8:00 do 16:00

Distanční forma výuky 

48 x 45 min.

Vstupní požadavky

Ukončené středoškolské vzdělání
Znalost základní techniky osobního počítače

Závěrečná zkouška

Písemná a ústní forma

Zakončení

Osvědčení o rekvalifikaci

Akreditace MŠMT

MSMT-6729/2016-1/205

Ověření akreditace

https://akredis.msmt.cz/#!DakRekvalifikaceSearchPage

Cena

9 000 Kč

 

Učební osnova

Právní úprava účetnictví, rozvaha
- Podstata, význam a funkce účetnictví
- Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti
- Právní rámec finančního účetnictví
- Obecní účetní zásady
- Majetek podniku
- Zdroje financování

Dokumentace, rozvahové účty
- Rozvaha – sestavování rozvahy
- Účetní doklady
- Účetní zápisy v účetních knihách
- Účet podstata a forma
- Rozpis rozvahy do účtů
- Základní změny na rozvahových účtech
- Podvojný účetní zápis
- Obraty a zůstatky na účtech

Základy účetnictví
- Změny rozvahových položek
- Základní změny na rozvahových účtech
- Výsledkové účty
- Podvojný účetní zápis
- Syntetické a analytické účty
- Krátkodobý finanční majetek
- Základní účtování – pokladna, bankovní účet, ceniny, úvěry
- Podstata DPH, způsob výpočtu

Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
- Dlouhodobý nehmotný majetek – podstata a účtování
- Dlouhodobý hmotný majetek – podstata a účtování
- Dlouhodobý finanční majetek – podstata a účtování
- Výpočet daňových a účetních odpisů
- Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Účtová třída 1 – Zásoby
- Oceňování zásob
- Materiál – podstata a účtování způsob A, B
- Zboží – podstata a účtování
- Výrobky – podstata a účtování

Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
- Pokladna
- Ceniny
- Bankovní účty
- Cenné papíry
- Výpočet čisté mzdy a zaúčtování (účtová třída 3)

Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
- Přijaté a poskytnuté provozní zálohy
- Pohledávky a závazky v cizí měně
- Zúčtování daní a dotací
- Daň z příjmů, DPH

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
- Kapitálové účty
- Základní a vlastní kapitál
- Hospodářský výsledek
- Fondy tvořené ze zisku
- Dlouhodobé cizí zdroje

Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
- Charakteristika a členění nákladů a výnosů
- Časové rozlišení nákladů a výnosů
- Leasing

Účetní uzávěrka
- Účetní operace na konci účetního období
- Zjištění hospodářského výsledku
- Výpočet daně z příjmů

Účetní závěrka
- Uzavření účtů
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráta
- Závěrečné opakování

Základní seznámení s účetním softwarem
- Nastavení účetního softwaru
- Nastavení modlu pokladna, banka, faktury přijaté, faktury vydané
- Základní zaúčtování v jednotlivých modulech na základě účetních dokladů

Účtování v účetním softwaru
- Podrobné účtování na základě účetních dokladů
- Zaúčtování drobného a dlouhodobého majetku
- Zaúčtování mezd
- Uzavření účetního období
- Připravení tiskových sestav